Niewolnictwo i handel ludźmi

Rubix Group Holdings Limited i jej spółki zależne wyszczególnione w raporcie rocznym i sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. (W tym między innymi Rubix Group International Limited) (łącznie „Rubix”) nie akceptuje i nie będzie uczestniczyć w jakiejkolwiek formie wykorzystywania ludzi, w tym pracy dzieci lub pracy przymusowej, niewolnictwa i / lub handlu ludźmi. Rubix zdaje sobie sprawę z przepisów Ustawy o nowoczesnym niewolnictwie z 2015 r. („Ustawa”), a niniejsze oświadczenie określa kroki, które Rubix podjął, aby wyeliminować ryzyko, że niewolnictwo i handel ludźmi mają miejsce w łańcuchu dostaw lub w obrębie działalności Grupy Rubix

Nasz biznes i łańcuch dostaw

Rubix jest wiodącym ogólnoeuropejskim dystrybutorem wartości dodanej wysokiej jakości produktów do konserwacji, napraw i remontów przemysłowych. Dostarczamy łożyska, komponenty mechanicznego przenoszenia napędu, produkty z zakresu hydrauliki i pneumatyki oraz narzędzia i produkty do ogólnej konserwacji, wraz z inżynierią i powiązanymi usługami przemysłowymi, na rynek konserwacji, napraw i przeglądów („MRO”) w całej Europie.

Rubix ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a nasz europejski zasięg obejmuje obecnie ponad 20 krajów. Rubix obsługuje ponad 220 000 klientów w każdym sektorze produkcyjnym, wykorzystując naszą ogólnoeuropejską sieć i dostarczając 24/7/365 lokalnie w całej Europie. Najważniejsze marki rynkowe w grupie Rubix to Brammer, BT Brammer, Buck & Hickman, Giner, Julsa, Kistenpfennig, Matrix, Minetti, Montalpina, Novotech, Orexad, Robod, Syresa i Zitec. Rubix jest autoryzowanym dystrybutorem wielu wiodących producentów komponentów inżynieryjnych na świecie. Jako dystrybutor dostaw przemysłowych oferujemy około 10 milionów indywidualnych produktów.

Nasze zasady

Rubix dokłada wszelkich starań, aby niewolnictwo i handel ludźmi nie miały miejsca w łańcuchu dostaw lub w ramach działalności Rubix. Wiele istniejących zasad Rubix zawiera odpowiednie elementy, które mają na celu zapewnienie, że tak jest, w tym następujące, które albo zostały wdrożone, albo są w trakcie wdrażania w Rubix:

  • Grupowy Kodeks Postępowania i Etyki, mający zastosowanie do wszystkich podmiotów stowarzyszonych, określa oczekiwania Rubix, że wszyscy pracownicy powinni zachowywać się w sposób etyczny i zgodny z prawem. Kodeks ten obejmuje także zobowiązanie Rubix do poszanowania praw człowieka i wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań międzynarodowych dotyczących pracy, a także do ochrony pracowników.
  • Polityka Dignity at Work określa etos Rubix, że każdy pracownik Rubix ma prawo do pracy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Rubix uznaje i szanuje prawa i prawa moralne wszystkich osób, których dotyczą jego działania, i zobowiązuje się do zapewnienia środowiska pracy wolnego od nękania, dyskryminacji lub uprzedzeń. Potwierdza to silną wiarę Rubix w korzyści płynące z niedyskryminacji i równości szans.
  • Polityka informowania o nieprawidłowościach, zgodnie z którą Rubix przestrzega najwyższych standardów otwartości, wiarygodności i odpowiedzialności. Skuteczność tej polityki jest dalej zwiększana po wdrożeniu już istniejącej 24-godzinnej, poufnej infolinii z informacją o nieprawidłowościach, obsługiwanej przez niezależnego partnera, z której zachęca się wszystkich pracowników, aby zgłaszali poważne obawy dotyczące sytuacji w miejscu pracy.
  • Kodeks postępowania dostawcy, zgodnie z którym Rubix wymaga od swoich dostawców prowadzenia relacji pracowniczych w sposób etyczny i zgodnie z zasadami określonymi zarówno przez międzynarodowe i lokalne prawo, jak i standardy branżowe.
  • Standardy rekrutacyjne, które wymagają przeprowadzania kontroli przed zatrudnieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wszystkich nowych pracowników, w tym kwalifikacji kandydatów do pracy.

Ocena ryzyka i należyta staranność

Ryzyko niewolnictwa i handlu ludźmi w organizacji Rubix uważa się za znacznie zmniejszone dzięki wdrożeniu wyżej wymienionych zasad. Ponadto Rubix stara się zidentyfikować i zminimalizować ryzyko niewolnictwa i handlu ludźmi w swoim łańcuchu dostaw, starając się wybrać dostawców, którzy przyjmują wysokie standardy etyczne, zgodne z przekonaniami i wartościami firmy Rubix, oraz dąży do budowania długotrwałych relacji z tymi dostawcami. Normy te obejmują poszanowanie praw zatrudnionych przez nich osób.

W związku z tym Rubix oczekuje, że jego dostawcy (i ich podwykonawcy) będą prowadzić działalność gospodarczą i prowadzić relacje z pracownikami w sposób etyczny oraz spełniać wymagania określone zarówno przez międzynarodowe i regionalne przepisy prawa, jak i standardy branżowe. Większość produktów Rubix pochodzi od wiodących producentów w Europie, którzy stosują wysokie standardy zgodne z Rubix.

Rubix oczekuje, że jego dostawcy wprowadzą zasady, które pozwolą Rubixowi być pewnym, że spełniają oni oczekiwane standardy. Jeśli dostawca nie spełni oczekiwanych standardów, Rubix może zawiesić swoje relacje z tym dostawcą do czasu rozwiązania problemu.

Szkolenie i skuteczność

Rubix niedawno zakończył ankietę wśród pracowników w całej grupie, aby uzyskać informacje zwrotne dla kierownictwa i zidentyfikować obszary, na których należy się skoncentrować, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Rubix wprowadził infolinię informującą o nieprawidłowościach, dzięki czemu nieetyczne zachowanie można zgłaszać jeszcze skuteczniej. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z nieetycznym zachowaniem można je zgłosić poufnie za pośrednictwem tej infolinii i zostaną one niezwłocznie zbadane.

Oświadczenie to zostało sporządzone zgodnie z sekcją 54 (1) Modern Slavery Act 2015 i podlega corocznej weryfikacji.

Zatwierdzony przez zarząd Rubix Group Holdings Limited.

21 czerwca 2019 r
Andrew Silverbeck, dyrektor, w imieniu i na rzecz Rubix Group Holdings Limited